بازی با مرگ جوان مست با دیدن مار کبرای سمی

مرد جوانی که به علت مصرف مشروبات الکلی در حالت عادی نبود با دیدن مار کبرای سمی دست به اقدامی خطرناک زد.

۰ نظر