گفتگو با المیرا شریفی مقدم ، گوینده خبر درباره زلزله و همسر و بچه ها

 با المیرا شریفی مقدم ، گوینده خبر درباره زلزله

۰ نظر