قبر رومینا اشرفی ؛ دختری که توسط پدرش به قتل رسیده است

رومینا اشرفی که توسط پدرش و با داس به قتل رسیده است در قبرستانی در حواشی منزلش دفن شده است

۰ نظر