لحظه برخورد رعد و برق به برج آزادی تهران در هوای طوفانی عصر دیروز

لحظه برخورد رعد و برق به برج آزادی تهران در هوای طوفانی عصر دیروز تهران را ببینید.

۰ نظر