شگرد عجيب جوان متاهل كه يكساعته با وعده ازدواج به دختران مخ ميزد

شگرد عجيب جوان متاهل كه يكساعته با وعده ازدواج مخ ميزد و در همان يكساعت اول كلاهبردارى ميكرد طعمه هايم دختران سن و سالدار بودند كه دوست داشتند سروسامان بگيرند سى مورد شاكى دارم

۰ نظر