رفتار غیر عادی یک زن و نجات معجزه آسایِ وی از برخورد با قطار

زنی در هلند در مقابل یک قطار سریع السیر رفتاری غیرعادی داشت اما به طور معجزه آسایی زنده ماند.

۰ نظر