بوسه حمید صفت خواننده پس از آزادی بر پاهای مادرش

حمید صفت خواننده رپ امروز یکشنبه از زندان آزاد شد. دادگاه با بررسی دقیق زوایای مختلف پرونده پس از اخذ آخرین دفاع از متهم، حمید صفت را از اتهام قتل تبرئه کرد.

برای وی دیه به میزان دیه یک فرد مسلمان در نظر گرفته شد و قرار بازداشت موقت حمید صفت نیز به قرار وثیقه تبدیل شد.

حمید صفت ۲۸ مرداد ماه ۹۶ به‌اتهام قتل همسر مادرش بازداشت شد.

۰ نظر