سرقت وحشیانه دستبند از یک خانم اهوازی در خیابان و روز روشن

سارقی در اهواز برای درآوردن دستبند یک خانم از دستش، به شکلی وحشیانه وارد عمل شد و حتی او را به زمین زد.

۰ نظر