اتفاقی غیرمنتظره و عجیب روی آنتن زنده تلویزیون

اتفاقی غیرمنتظره و عجیب روی آنتن تلویزیون رخ داد؛ جایی که سروصدای همایش کنار استودیو برنامه زنده را به تعطیلی کشاند!

۰ نظر