تماس دختر 24 ساله زیر آوار متروپل آبادان/ من زنده ام نجاتم دهید+ویدیو

طی حادثه متروپل آبادان دختر 24 ساله ای در زیرآوار مانده بود. در گفتگو با پدر او، این دختر در محل کار خود بوده که پس از 5 ساعت نجات پیدا کرد.
بابک قاسمی پدر فاطمه قاسمی گفت: دخترم فاطمه متولد سال 1377و لیسانس حقوق است که در هولدینگ عبدالباقی این برج تجاری کار می کرد.
وی گفت: «من فکر نمیکردم که دخترم زنده بماند زیرا حتی نمیدانستم که در کدام ضلع ساختمان زیرآوار گیر کرده.»
دخترم با تلفن خود به همکارش زنگ زد و ما از آنجا فهمیدیم که در کدام ضلع ساختمان است و اولین نفری که پس از نجاتش دید همکارش بود.
وی افزود: این شرکت حداقل 40 کارگر داشت که از میان آن ها 3 الی 4 نفر فوت کرده اند و بنظر من تعداد خیلی زیادی زیر آوار گیر کرده اند.
او صدای انفجاری نشنیده و این حادثه ناشی از مشکلات مهندسی ساخت برج بوده است.
امدادگران با دیدن دست او متوجه زنده بودنش شدند،
اما بر روی پاهای او بتن افتاده بود که در حال حاضر هم از ناحیه پاهایش درد و ناراحتی دارد.

۰ نظر