مردم خشمگین آبادان منزل «حسین عبدالباقی» را به آتش کشیدند

رسانه خوز خبر با انتشار ویدئویی از به آتش کشیده شدن منزل حسین عبدالباقی مالک متروپل خبر داد.

۰ نظر