گزارش دردناک صداوسیما در خصوص سواستفاده از کودکان در فضای مجازی

کودک آزاری پس از فعالیت کودکان در پشت چراغ قرمز و سرچهارراه ها اینبار به فضای مجازی و اینستاگرام رسید.

۰ نظر