تصاویر کمتر دیده شده از زندان زنان قرچک

میزان . سپری کردن دوران محکومیت در زندان صرفا شامل دربند بودن نیست. زندان زنان استان تهران واقع در قرچک مانند تمام زندان‌های دیگر در کشور دیوارهای بلند با سیم خاردار و برجک‌های مراقبت برای کنترل زندان دارد. تفاوت این ندامتگاه با ندامتگاه‌های دیگر در حضور مامورین خانم است که لباسهایشان درجه نظامی دارد. در این زندان زندانیان مهارت‌های جدیدی را در دوران محکومیتشان آموزش می‌بینند که نه تنها کمکی است برای بازپروری و آمادگی مجدد آنها برای بازگشتن به جامعه، بلکه مکانی است که مددجویان میتوانند درآمدی هم در زندان داشته باشند و از این مهارت‌ها پس از سپری کردن دوران محکومیت نیز بهره‌مند شوند.

۰ نظر