ویدیویی دردناک از دفن دسته جمعی قربانیان زلزله در سوریه
۰ نظر