زلزله ترکیه ساختمان را سالم از جا درآورد!

تصاویری از ساختمانی در کاهرامان ماراش ترکیه که بر اثر زلزله مثل یک درخت واژگون شد را ببینید.

۰ نظر