کتک کاری راننده تاکسی و مسافرش بر سر کرایه

یک راننده تاکسی و مسافرش بر سر کرایه ماشین با یکدیگر دعوا کردند.

۰ نظر