باران نیکراه و باز باران، بی ترانه، بی بهانه !


باز باران، بی ترانه، بی بهانه
می خورد بر بام خانه
شایدم گم کرده خانه

دکلمه ای از #باران_نیکراه

۰ نظر