ویدیوی آنجلیناجولی برای ترویج حشره خواری به جای مصرف پروتئین گوشتی !

 آنجلیناجولی با انتشار فیلمی از حشره خواری اش ، برای ترویج حشره خواری به جای پروتئین گوشتی نوشت :

 ویدیوی آنجلیناجولی برای ترویج حشره خواری به جای مصرف پروتئین گوشتی. محققان معتقدند که افزایش جمعیت و تاکید بر مصرف گوشت هم سبب گرمای زمین می شود و هم قادر به رفع گرسنگی جمعیت رو به افزایش نیست و صدمات زیادی به محیط زیست وارد میکند. ترویج مصرف پروتئین حشرات از جمله راهکارهاست.
منبع ویدیو:bbc

۰ نظر