صحبت های جالب جواد خواجوی در مورد نقشش در سریال یاغی

صحبت های جواد خواجوی در مورد نقش خود در سریال یاغی یعنی کاراکتر حامد و تئاتر جدیدی که بازی می کند.

۰ نظر