گریه نعیمه نظام دوست از کتک خوردن دختر معلول توسط داماد

کتک خوردن های وحشیانه یک دختربچه معلول اشک های نعیمه نظام دوست را در آورد

نعیمه نظام دوست
۰ نظر