آواز خوانی پورمخبر کنار خیابان های تهران و گدایی از مردم !

احمد پورر مخبر این روزها به جای بازیگری در کنار خیابان آواز می خواند و از مردم پول می گیرد

سلبریتی
۰ نظر