سوریلند - حسن کچل

قسمتی دیگر از سوریلند که در این قسمت کنایه می زنن به کسانی که تا کامیونی چپ می کنه بارشو میزنن زیر بغل و فرار می کنن!

از دید حیوانات هرچی روز زمینه مال اونهاست!!

سوریلند
۰ نظر