حسن ریوندی : استخر رفتن ما ایرانی ها

حسن ریوندی در مورد رفتن ایرانی ها به استخر طنز بسیار جالبی گفته است

حسن ریوندی
۰ نظر