جنگلی نمادین در یک استادیوم فوتبال

یک هنرمند سوئیسی برای مقابله با نابودی جنگل ها تعدادی درخت در یک استادیوم فوتبال کاشت تا هشداری نسبت به نابودی جنگل ها داده باشد.

۰ نظر