تهدید نخست وزیر هند با مار و تمساخ توسط خواننده پاکستانی

رابی پیرزاده خواننده مشهور پاکستانی در اعتراض به اشغال کشمیر نخست وزریر هند را با مار و تمساح خانگی اش تهدید کرد

خواننده
۰ نظر