مصاحبه با مردی که در دماوند قاطر اجاره میداد و با تسلط انگلیسی حرف می زد

مصاحبه با مردی که در دماوند قاطر اجاره میداد و ویدئوهای او پربازدید شده بود / راز انگلیسی حرف زدن او از زبان خودش ترک تحصیل کردم و درس را ادامه ندادم

۰ نظر