گنگستر شهر آمل

گنگستر شهر آمل

زیبای من تویی دلخواه من…

اگه می یار نووشی خل وومه…

من ارازل وومه

گنگستر شهر آمل وومه!!

عرق سگی خرمه مست الکل وومه…

سیو مستی و بی تعادل وومه…

دلی قاتل وومه

زیبای من تویی

دلخواه من!!

مجازات شلاقی وومه

تیسه یاغی وومه

پرونده دار اخلاقی وومه

تی غم و غصه هم اتاقی وومه!!

من جلبی بی ابلاغی وومه

تیسه یاغی وومه…

زیبای من تویی دلخواه من…

اگه عشق اسارته بل من تنه اسیر بووشم!!

تره چیه مره کار نار خوامه با ته پیر بووشم…

مجید احمدی گنگستر شهر امل بومه

۰ نظر