مصاحبه جدید با سیمین غانم درباره زندگی شخصی و هنری اش

مصاحبه جدید با سیمین غانم که پس از 50 سال مقابل دوربین آمد.

خواننده
۰ نظر