چه کسانی می توانند فطریه پرداخت نکنند ؟

در برنامه زلال احکام در ارتباط با شرایط پرداخت فطریه و تعریف فقیر توضیح داده شد.

۰ نظر