تعجب خبرنگار از خواندن خبر به دنیا آمدن نوزاد 6 کیلویی

خبرنگار استرالیایی از خواندن خبر به دنیا آمدن نوزاد 6 کیلویی بسیار تعجب کرده است

نوزاد
۰ نظر