وزیر بهداشت فهرست اموالش را از تلویزیون اعلام کرد!

سعید نمکی وزیر بهداشت فهرست اموالش را در برنامه مدیرمسئول اعلام کرد!

وزیر بهداشت
۰ نظر