زن 90ساله، در خیابان های تهران مسافرکشی می کند

او را وقتی شناختیم که به عنوان مسافر سوار خودرواش شدیم. پیکانی قدیمی که از سرو صداهای در و پنجره اش معلوم بود که نیاز به تعمیرات اساسی دارد ولی صاحبش نه توان مالی دارد و نه توان جسمی که ببرد و تعمیرش کند.

۰ نظر