ترامپ با نانسی پلوسی دست نداد ، پلوسی متن سخنرانی ترامپ را پاره کرد!

ترامپ پس از تقدیم متن سخنرانی سالانه خود به نانسی پلوسی رئیس نمایندگان، به رغم اینکه پلوسی برای دست دادن با وی دست خود را به سمت او دراز کرده بود ترامپ از دست دادن با وی خود داری کرد نانسی پلوسی در واکنش به حرکت ترامپ متن سخنرانی او را در مقابل دوربین رسانه ها پاره کرد! نانسی پلوسی همچون سایر زنان دموکرات عضو کنگره آمریکا لباسی سفیدرنگ در اعتراض به رفتارها و سیاست های داخلی و خارجی ترامپ پوشیده بود.

نانسی پلوسی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این که چرا متن سخنرانی ترامپ را پاره کرد پاسخ داد: چون با درنظر گرفتن دیگر گزینه ها, این مودبانه ترین کار بود.

۰ نظر