چینى حرف‌زدن ظریف در مصاحبه با شبكه فونیکس

ظریف در مصاحبه با شبكه فونیکس به زبان چینی گفت: موفق باش چین، موفق باش ووهان.

۰ نظر