تعجب شاهین صمدپور از گریه دردناک یک مغازه دار

شاهین صمدپور در این برنامه به اوضاع بد و نابسامان گرانی و کسادی بازار در کشور که به قشر متوسط جامعه که خود صاحب شغل می باشد هم رحم نکرده است می پردازد.

۰ نظر