داروی کرونا مخصوص پولدارها !

خانم دکتر ميرسيدي: رفته بودم هندوانه بخرم .هندوانه فروش از من پرسيد اين دارو کرونا چرا اينقدر گرونه ما نمي توانيم بخريم مخصوص #پولداراست. شما هم از اين دارو خورديد خوب شديد؟

۰ نظر