سرنوشت مدارس در صورت بازگشت کرونا در مهرماه 99

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش می گوید این احتمال وجود دارد که بار دیگر در مهرماه کرونا شیوع پیدا کند و در آن صورت چاره ای نخواهد بود غیر از اینکه دوباره مدارس با آموزش مجازی ادامه یابند.

۰ نظر