آرزوهای دختر مکانیک تهرانی در دنیای آچار و روغن

دختر جوانی با مدرک کارشناسی ارشد محیط زیست و آمایش زمین که تعمیر خودروهای مردمان شهر حال روحش را چنان خوب می کند که می گوید اینجا همانجایی است که باید باشم نه برای اینکه بگویم زنان می توانند برای اینکه مکانیکی همان شغلی است باید انتخاب می کردم و موفق شدم که شغلم را بیابم.

۰ نظر