افشاگری عجیب از واردات خودرو با ارز دولتی توسط 20:30

در بخش خبری 20 : 30 از ماجرای واردات خودرو با ارز دولتی و فروش آن با ارز آزاد گزارشی تهیه شد.

خودرو
۰ نظر