بسته کمک معیشتی کرونا از آدرماه به ازای هر نفر 100 هزار تومان

از آذر تا اسفند پرداخت نفری ۱۰۰ هزار تومان برای یک سوم ایرانیان

۰ نظر