لحظه نخستین تزریق واکسن کروناي ايراني به دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام

لحظه نخستین تزریق واکسن کروناي ايراني به طیبه مخبر دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام

۰ نظر