گفتگو با مادر عروس ایران و بانویی 26 ساله

نامزدم را به دلیل سرطان از دست دادم و این باعت شد تا این کار را بکنم تا بحال 1368 دختر را به خانه بخت فرستاده ام

۰ نظر