گزارشی از شهر کابل ؛ فیلم ساخته توسط طالبان از وضعیت موجود و مصاحبه با یک خانم !
۰ نظر