اسقبال جواد آذری جهرمی از وزیر جدید در وزارتخانه و شغل جدید او !

زارع پور، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات با استقبال وزیر پیشین برای اولین بار در این وزارت حضور یافت و جلسه هماهنگی برای انتقال امور برگزار شد.

۰ نظر