شکسته شدن رکورد عبور از تونل با هواپیما در کمتر از یک متر

یک خلبان توانست هواپیمای خود را در ارتفاع کمتر از یک متر از سطح زمین کنترل و از داخل یک تونل عبور کند. داریو کاستا، هواپیمایش را در ارتفاع کمتر از یک متر از سطح زمین با سرعت ۲۴۵ کیلومتر بر ساعت کنترل و رکورد جدیدی در عبور از تونل با هواپیما، ثبت کرد.

۰ نظر