تحصن مردم اصفهان در اعتراض به خشکی در بستر خشکیده‌ی زاینده‌رود

مردم اصفهان با حضور بر بستر خشکیده زاینده‌رود و سردادن شعار، از کشاورزان حمایت کردند.

کشاورزان اصفهانی چندروزی است که در اعتراض به خشکی دست به تحصن زده‌اند.

۰ نظر