وایرال شدن اشک های نامزد میلیتائو ستاره رئال

کارولینا نامزد ادر میلیتائو پس از گل یوویچ مقابل سوسیه داد به شکل عجیبی به وجد آمد و شروع به گریه کردن کرد.

۰ نظر