جا به جایی عجیب پوتین در تهران توسط لیموزین مخصوص در تهران

جا به جایی پوتین در تهران توسط لیموزین مخصوص او که دارای سیستم فشرده سازی هوا برای محافظت در برابر حملات شیمیایی است و حتی میتواند در برابر حملات بمب افکن ها مقاومت کند.

۰ نظر