حمایت 20:30 از وزیر بهداشت برای شوخی جنجالی با پیرمرد فقیر

شوخی های وزیر بهداشت در فضای مجازی جنجال آفریده و 20:30 هم در این ویدئو از وزیر بهداشت حمایت کرد.

وزیر بهداشت
۰ نظر