شایعه در فضای مجازی حادثه آفرید

شهرستان کازرون در آستانه تقسیم شدن قرار دارد و از مردم خواسته شد تا با تظاهرات در خیابان، اعتراض خود را نشان دهند.

۰ نظر